امتیاز به این نوشته post

برنامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اسکودار ترکیه
پایان‌نامه/بدون پایان‌نامه
زبان آموزشی
هزینه یا از تخفیف

Chemical Engineering
مهندسی شیمی
پایان‌نامه
EN
$3,300

Chemical Engineering
مهندسی شیمی
بدون پایان‌نامه
EN
$2,900

Computer Engineering
مهندسی کامپوتر
پایان‌نامه
EN
$3,300

Computer Engineering
مهندسی کامپوتر
بدون پایان‌نامه
EN
$2,900

Cyber Security
امنیت سایبری
پایان‌نامه
EN
$3,300

Cyber Security
امنیت سایبری
بدون پایان‌نامه
EN
$2,900

Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک
پایان‌نامه
EN
$3,300

Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک
بدون پایان‌نامه
EN
$2,900

Engineering Management
مدیریت مهندسی
پایان‌نامه
EN
$3,300

Engineering Management
مدیریت مهندسی
بدون پایان‌نامه
EN
$2,900

Applied Psychology
روانشناسی کاربردی
پایان‌نامه
TR
$6,000

Applied Psychology
روانشناسی کاربردی
بدون پایان‌نامه
TR
$4,550

Clinical Psychology
روانشناسی بالینی
پایان‌نامه
TR
$15,000

Clinical Psychology
روانشناسی بالینی
بدون پایان‌نامه
TR
$13,000

Family Counseling
مشاوره خانواده
پایان‌نامه
TR
$3,300

International Relations
روابط بین المللی
پایان‌نامه
TR
$3,300

International Relations
روابط بین المللی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Media and Cultural Studies
رسانه و مطالعات فرهنگی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Media and Cultural Studies
رسانه و مطالعات فرهنگی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Neuromarketing
بازاریابی عصبی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Neuromarketing
بازاریابی عصبی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

New Media and Journalism
رسانه های نوین و روزنامه نگاری
پایان‌نامه
TR
$3,300

New Media and Journalism
رسانه های نوین و روزنامه نگاری
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Philosophy
فلسفه
پایان‌نامه
TR
$3,300

Philosophy
فلسفه
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Sociology
جامعه شناسی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Visual Communication Design
طراحی ارتباطات بصری
پایان‌نامه
TR
$3,300

Visual Communication Design
طراحی ارتباطات بصری
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Sufi Culture and Literature
فرهنگ و ادب صوفیانه
پایان‌نامه
TR
$4,550

Sufi Culture and Literature
فرهنگ و ادب صوفیانه
بدون پایان‌نامه
TR
$3,900

Addiction Counseling and Rehabilitation
مشاوره و بازپروری اعتیاد
پایان‌نامه
TR
$3,300

Addiction Counseling and Rehabilitation
مشاوره و بازپروری اعتیاد
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Child Development
رشد کودک
پایان‌نامه
TR
$3,300

Child Development
رشد کودک
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Child Health and Diseases Nursing
پرستاری بهداشت و بیماری های کودک
پایان‌نامه
TR
$3,300

Child Health and Diseases Nursing
پرستاری بهداشت و بیماری های کودک
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Community Mental Health Nursing
پرستاری بهداشت روان جامعه
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Health Informatics
انفورماتیک سلامت
پایان‌نامه
TR
$3,300

Health Informatics
انفورماتیک سلامت
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Health Management
مدیریت سلامت
پایان‌نامه
TR
$3,300

Health Management
مدیریت سلامت
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Internal Diseases Nursing
پرستاری بیماریهای داخلی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Internal Diseases Nursing
پرستاری بیماریهای داخلی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Neuroscience
علوم اعصاب
پایان‌نامه
TR
$3,300

Neuroscience
علوم اعصاب
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Nutrition and Dietetics
تغذیه و رژیم غذایی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Nutrition and Dietetics
تغذیه و رژیم غذایی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Occupational Health and Safety
بهداشت و ایمنی شغلی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Occupational Health and Safety
بهداشت و ایمنی شغلی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,050

Occupational Therapy
کار درمانی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Occupational Therapy
کار درمانی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Physiotherapy and Rehabilitation
فیزیوتراپی و توانبخشی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Psychiatric Nursing
پرستاری روانپزشکی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Psychiatric Nursing
پرستاری روانپزشکی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Social Work
کار اجتماعی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Social Work
کار اجتماعی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Speech and Language Therapy
گفتار و زبان درمانی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Women’s Health and Diseases Nursing
پرستاری بهداشت و بیماری های زنان
پایان‌نامه
TR
$3,300

Women’s Health and Diseases Nursing
پرستاری بهداشت و بیماری های زنان
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Artificial Intelligence Engineering
مهندسی هوش مصنوعی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Artificial Intelligence Engineering
مهندسی هوش مصنوعی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Bioengineering
مهندسی زیستی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Bioengineering
مهندسی زیستی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Bioinformatics
بیوانفورماتیک
پایان‌نامه
TR
$3,300

Biotechnology
بیوتکنولوژی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Biotechnology
بیوتکنولوژی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Chemical Engineering
مهندسی شیمی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Computer Engineering
مهندسی رایانه
پایان‌نامه
TR
$3,300

Computer Engineering
مهندسی رایانه
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Cyber Security
امنیت سایبری
پایان‌نامه
TR
$3,300

Cyber Security
امنیت سایبری
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Engineering Management
مدیریت مهندسی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Molecular Biology
زیست شناسی مولکولی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Molecular Biology
زیست شناسی مولکولی
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Biosecurity
امنیت زیستی
پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Computing and Digital Evidence
محاسبات قانونی و شواهد دیجیتال
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Computing and Digital Evidence
محاسبات قانونی و شواهد دیجیتال
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Crime Prevention and Analysis
پیشگیری و تحلیل جرم
پایان‌نامه
TR
$4,350

Crime Prevention and Analysis
پیشگیری و تحلیل جرم
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Crime Scene Investigation and Criminalistics
بررسی صحنه جرم و جنایت شناسی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Crime Scene Investigation and Criminalistics
بررسی صحنه جرم و جنایت شناسی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Criminal Justice
عدالت کیفری
پایان‌نامه
TR
$3,300

Criminal Justice
عدالت کیفری
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Family Counseling
مشاوره خانواده
پایان‌نامه
TR
$3,300

Family Counseling
مشاوره خانواده
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

Forensic Biology
زیست شناسی قانونی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Biology
زیست شناسی قانونی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Chemistry
شیمی قانونی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Chemistry
شیمی قانونی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Genetics
ژنتیک پزشکی قانونی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Genetics
ژنتیک پزشکی قانونی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Nursing – Midwifery
پرستاری قانونی – مامایی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Nursing – Midwifery
پرستاری قانونی – مامایی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Pharmacology and Toxicology
فارماکولوژی و سم شناسی قانونی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Pharmacology and Toxicology
فارماکولوژی و سم شناسی قانونی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Forensic Psychology
روانشناسی قانونی
پایان‌نامه
TR
$4,350

Forensic Psychology
روانشناسی قانونی
بدون پایان‌نامه
TR
$3,300

Public Relations and Advertising
روابط عمومی و تبلیغات
پایان‌نامه
TR
$3,300

Public Relations and Advertising
روابط عمومی و تبلیغات
بدون پایان‌نامه
TR
$2,900

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *